« تقویم آموزشی نیمسال تابستان 96-95  »

cd

انتخاب واحد     16 تیر  لغایت  17  تیر

کلاسها     19 تیر    لغایت   2   شهریور

امتحانات   8  شهریور  لغایت  12 شهریور